Algemene Voorwaarden – maart 2022

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van de webshop van Flauwer.nl. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op het moment dat je een bestelling in de webshop plaatst (shop.flauwer.nl). De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijk informatie, lees deze daarom goed door!

Artikel 1 / Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt (hierna: Flauwer);
2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Flauwer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Dag: kalenderdag;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

Artikel 2 / Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod in de webshop van Flauwer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Flauwer en de klant.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de klant beschikbaar gesteld.

Artikel 3 / Identiteit van Flauwer
Flauwer; Eenmanszaak, handelend onder de naam “Flauwer”; ingeschreven in het handels­register van de Kamer van Koophandel onder nummer 68923589, gevestigd te Leusden;

Artikel 4 / Aanbod en prijzen
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
4. Afbeeldingen en productfoto’s op de website zijn zoveel mogelijk een waarheids­getrouwe weergave van de aangeboden producten. Houd er rekening mee dat kleuren iets kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur (afhankelijk van de instellingen op je telefoon/computer en type beeldscherm).
5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Flauwer niet.
6. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW.

Artikel 5 / Koop & overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van (digitale) aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Ondernemer bevestigt direct de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
2. Flauwer neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de digitale overdracht van data en zorgt voor een veilige web- en betaalomgeving.
3. Flauwer zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de factuur (digitaal) meesturen.

Artikel 6 / Betaling
Bestellingen die via de webshop worden geplaatst, dienen – tenzij anders bepaald – betaald te worden via iDEAL. Verzending en afhandeling van de bestellingen geplaatst via de webshop, vindt pas plaats nadat betaling is ontvangen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 7 / Nakoming overeenkomst en garantie
1. Flauwer garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koop­over­een­komst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat in voor de garantie van het geleverde product.
2. De klant controleert bij ontvangst de bestelde producten en informeert Flauwer zo snel mogelijk, indien er gebreken worden geconstateerd.
3. Alle keramiek producten van Flauwer worden met de hand gemaakt. Dat betekent dat geen keramiekproduct hetzelfde is en dat het ontvangen product iets kan afwijken van het product op de foto in de webshop.
4. De klant dient er rekening mee te houden dat keramiek producten breekbaar zijn. Alle producten hebben een eigen gebruiksaanwijzing in onderhoud en gebruik. Bij elke bestelling ontvangt de klant een omschrijving hoe het beste om te gaan met deze items.
5. Tot slot wordt opgemerkt dat het zelf breken van producten uitgesloten is van garantie.

Artikel 8 / Levering en uitvoering
1. Flauwer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Flauwer kenbaar heeft gemaakt bij het plaatsen van een bestelling.
3. Flauwer zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk uitvoeren, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding zoals onder 3 zal Flauwer het bedrag dat de klant betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Flauwer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Flauwer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 / Herroepingsrecht
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Flauwer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Zie artikel 12 voor producten die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
2. De bedenktijd voor de klant gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts uitgepakt voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan onder 3.
5. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenk­termijn door te mailen naar . Flauwer stuurt vervolgens het herroepingsformulier en verder instructies per e-mail aan de klant toe.

Artikel 10 / Verplichtingen van Flauwer bij herroeping
1. Flauwer stuurt na ontvangst van een melding van herroeping een ontvangstbevestiging.
2. Flauwer vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Flauwer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo snel mogelijk. Flauwer wacht met terugbetalen tot het product retour ontvangen is.
3. Flauwer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, ten­zij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Flauwer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 / Verzendkosten bij herroeping
1. De klant zendt het product zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na het melden van de retour, terug of overhandigt het product aan (een gemachtigde van) Flauwer.
2. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Flauwer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
5. De klant betaalt de verzendkosten voor het terugsturen van het product in geval van herroeping, tenzij anders door Flauwer aangegeven.

Artikel 12 / Uitsluiting herroeping
Keramieke producten die specifiek op de klant zijn afgestemd en op aanvraag worden gemaakt, worden gezien als gepersonaliseerde producten. Deze producten kunnen niet retour gezonden worden.

Artikel 13 / Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, worden gemeld bij Flauwer. De klant is hierbij zo volledig en duidelijk mogelijk in zijn omschrijving van de gebreken.
2. Klachten worden in principe binnen 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht) beantwoord. Als dit niet mogelijk is, wordt de klant hierover binnen 14 dagen geïnformeerd. Flauwer geeft de klant een indicatie op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.
3. De klant dient Flauwer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14 / Geschillen en toepasselijk recht
1. Als de klant na 4 weken nog steeds niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door Flauwer, kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie (bijvoorbeeld de geschillencommissie Thuiswinkel) of de klant kan het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.
2. De bevoegde rechter is de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Flauwer, tenzij een dwingende wetsbepaling zich tegen deze forumkeuze verzet.
3. Op overeenkomsten tussen Flauwer en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

Vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden? Neem contact op via

we all are flowers  ❊  sow seeds  ❊  sow dreams  ❊  enchant your garden  ❊  enchant your life  ~Flauwer